#38

19980818141616161667.jpg

1. Happy Pho: Table – [P] Pillows @SaNaRae

2. Happy Pho: Chair (Lime) – [P] Pillows @SaNaRae

3. Happy Pho: Chair (Sky) – [P] Pillows @SaNaRae

4. Happy Pho: Chair (Lavender) – [P] Pillows @SaNaRae

5. Happy Pho: Chair (Peach) – [P] Pillows @SaNaRae

6. Happy Pho: Beef Pho – [P] Pillows @SaNaRae

7. Happy Pho: Seafood Pho – [P] Pillows @SaNaRae

8. Happy Pho: Chicken Pho – [P] Pillows @SaNaRae

9. Happy Pho: Duck Pho – [P] Pillows @SaNaRae

10. Happy Pho: Utensils – [P] Pillows @SaNaRae

11. Happy Pho: Garnish – [P] Pillows @SaNaRae

12. Happy Pho: Bahnmi – [P] Pillows @SaNaRae

13. Happy Pho: Expresso Ice Coffee – [P] Pillows @SaNaRae

14. Happy Pho: Sauce – [P] Pillows @SaNaRae

15. Happy Pho: Pho Cart RARE – [P] Pillows @SaNaRae